Haugrim Prosjekt

Motto:

Vi må hjelpe hverandreÅ bli gode

Ved å være løsningsorientert og ha fokus på sammarbeide og god flyt i prosjektene vil en trolig oppnå de beste resultater både for byggherrer og entreprenører. Vi bistår både byggherre-og entrepernør siden. 

Prosjektledelse

Fryd Barnehage 1000m2, ny barnehage - Oslo Kommune

Barnehage i 2 etasjer + kjeller. Ca 2000 m2 bygg + 4 mål tomt. Bygget over verneverdig ruin som er restaurert i samarbeide med byantikvaren. Kompliserte sprengningsarbeider med mye søm boring inntil verneverdig ruin. Komplisert såle med aksepunkter støpt ned til fast fjell. Bruk av prefabrikkerte betongelementer, jern og hulldekker. Forankring av betongelementer til grunn for å ta opp jordskjelvkrefter. Støttemurer/trapper i plasstøpt betong. Støpt innkjørsel. Trafo – koordinering av nytt innlegg. Fjernvarme – koordinering av innlegg. Meget bekostet uteareal med bla. støpt myk gummi under lekeapparater. Belyst utvendig beplantning, Smijerns gjerder. Vekt på universell utforming.  Meget trang adkomst til byggeplass-dialog med berørte beboere. Ny kum for hovedvannsinntak, koordinering avstenging av vann med flere hundre berørte beboere. Brannsprinkling, Solavskjerming. Elektro og VVS anlegg.

Entrepriseform: Totalentreprise.
Kostnad: ca. 33 mill.

Mork, 22 leiligheter - Ski Kommune

Ca 2000 m2 nybygg, og 6 mål opparbeidet tomt. Ca 10/2000m2 parkeringsplass. Oppbygging utearealer, stein/betong. TRAFO – Bestilling og koordinering av ny, koordinering av trase og beliggenhet, med hensyn til eksisterende og ny bebyggelse, infrastruktur, brannkrav og andre tekniske installasjoner. 4 Bygg i 2. etg med lett konstruksjon (Leca plank på trevegger). Stål og betong trapper, Heis. UTV. VVs anlegg, Fordrøyningsbasseng for overvann. Brannkummer. Nytt innlegg fra kommunalt nett for vann, overvann, spillvann. Forberedt for inntak av fjernvarme. SD anlegg. Ventilasjonsanlegg. Utvidet brannsprinkling for å ivareta beboernes sikkerhet. Arbeider i nær kontakt med fredet uteareal. Støyskjerming mot nabobebyggelse. SHA/FDV Oppfølging/Dokumentasjon.

Entrepriseform: Totaleentreprise.
Kostnad: ca. 29 mill.
Levert innfor angitt tid og budsjett.

Skoghus, 10 leiligheter og personalbase - Ski Kommune

10 leiligheter med personellbase for brukere med noe nedsatt funksjonsevne. Ca 900 m2 nye lokaler, ca 3000m2 utearealer. Stor vekt på universell utforming. Oppbygging utearealer, stein/asfalt. Koordinering av trase og beliggenhet for nytt innlegg fra TRAFO, med hensyn til eksisterende og ny bebyggelse, infrastruktur, brannkrav og andre tekniske installasjoner. Brannsprinkling, Brannalarm. DECT alarmsystemer, brann- og nødlys. SD anlegg. Låsesystemer. SHA/FDV Oppfølging/Dokumentasjon.

Entrepriseform: Totalentreprise.
Kostnad: ca. 22 mill.
Levert innfor angitt tid og budsjett.

Byggelsedelse

Ramme Gård, Hotell, Galleri, Museum - Vestby Kommune

5000 m2 nybygg ca. 5 mål tomt, oppfølging av bygningstekniske fag. Særlig oppfølging av betongarbeider. Stor vekt på passiv og aktiv sikring av bygg og verdier, bla passive og aktive pullerter i adkomstvei.
Vinduer i støpejern, vinduer i tre og dreide søyler i granitt. Høy grad av nøyaktighet i utførelse og detaljer er krevet av byggherren.

Entrepriseform: Generalentreprise iht. NS3420.
Entreprisekostnad: ca. 1 Mrd.

Sørkedalsveien 169, modulbygg, omsorgsboliger og personalbase - Oslo Kommune

Omsorgsboliger, ca. 500 m2 nybygg fordelt på 8 leiligheter og base, ca. 3 mål tomt. Bygg i 2 etasjer. Varighet ca. 6 måneder. Universell utforming. Støyskjerm. Lydkrav til bygg og utomhus. Boligsprinkling. Utearealer. Totalentreprenør med svært lite kunnskaper om byggeprosess. Meget krevende oppfølging i forhold til byggeforskrifter og anbefalte løsninger. Mange feil, mangler og avvik. Til dels alvorlige i forhold til brannkrav og lydkrav. Meget tett oppfølging under hele byggeprosessen.

Entrepriseform: Totalentreprise.
Kostnad: ca. 15 mill.

Fredensborgveien 1B - Oslo Kommune

Fredet hus oppført ca. 1860, En av de eldste bevarte forstadshusene på Hammersborg i Oslo. Full restaurering innvendig og delvis utvendig. Installering av lavtrykks vanntåke anlegg.  Sprinkling utført iht. INSTA 900. Nytt elektrisk anlegg. Nytt vanninnlegg fra kommunalt nett til sprinkleranlegg. Restaurering av vinduer. Fargetrapper for bestemmelse av opprinnelige farger. Restaurering av utvendig tak med beslagsarbeider i ren zink. Forurensede masser i grunn.
Arbeider utført i tett dialog med Byantikvar Andre Korsaksel.

Kostnad: ca 8 mill
Levert innfor angitt tid og budsjett.

Prosjekteringsledelse

Vestbyveien, detalj prosjektering av VEI, VA og L - Frogn Kommune

Oppdrag Vestbyveien skal utføres som en byggeplan i hht. detaljreguleringsplan med plan-id (0215-)097-0300, datert 15.02.2016, delområder o_Fortau1-4, o_Veg1-2. Byggeplanen skal benyttes som arbeidsgrunnlag for utførelse. Det skal tilrettelegges for sikrere personløsninger rundt skolevei.
VA, vei og gatebelysning skal oppgraderes i prosjektet. Prosjektet skal ivareta tilstøtende parsellers løsning. Tilstøtende parseller er ikke ferdig prosjektert, dette skaper noen utfordringer i prosjektet.
Det regulerte området er meget snevert og gir bla. ikke nok bredde på tilgjengelig areal til at to busser kan møtes i et par svinger.
Det skal prosjekteres gang- og sykkelsti, Kiss`n ride løsning for skolebarna, avkjørsler langs Vestbyveien og tilpasning til tilstøtende eiendommer. Deler av ny veitrase og Kiss`n ride løsning heves i terrenget. Største fylling er ca. 4 meter. Arbeidet omfatter kartlegging og optimalisering av skråningsutslag, slik at det stemmer mest mulig med virkeligheten ved produksjon av tegninger. Veilinje skal endres for å ivareta hensynet til tilstøtende parseller som prosjekteres av andre. I tillegg skal gammelt pumpehus saneres og nytt pumpehus bygges. Dårlige grunnforhold.
Prosjekteringsledelse for fagene; VA, VEI, RIB, Elektro, miljøoppfølging, ansvarlig søker, geoteknikk og geotekniske undersøkelser/grunnboring.

Total prosjeketeringskostnad: ca. 12 mill. eks. mva.
Antatt utførelseskostnad: ca. 100 mill.

Grøtvedt Skole, detalj prosjektering for totalrehabeliteirng - Askim Kommune

Totalrehabilitering av den eldste delen av skolen, ca. 4000 m2.
Oppgradering av dører og brannslokkingsutstyr (brannslanger). Utvendig etter isolering av vegger. Ny system puss på fasade. Etter isolering av tak. 3 nye ventilasjonsaggregater. Tiltak for å dempe etterklang i de fleste rom (lydhimling).
Innvendig oppussing, maling, gulvbelegg. Nytt elektrisk anlegg/belysning. Fjerne fyrkjele, nytt varmesystem med jordvarme og  lav temperatur radiatorer. Installasjon av heis. Ny utvendig adkomst for brukere, “Kiss`n ride” utforming. Delvis ny drenering. Levering av ballbinge. Levering av ekstern midlertidig skolepaviljong under byggetiden.

Prosjekteringsledelse følgende fag: RIBr, RIB,RIEAKU,SØK, PGL.
Kontraktsbistand til ivaretagelse av NS8407 – Totalentreprisekontrakt.
Entrepriseform: Totalentreprise NS8407.
Kostnad: ca. 82 mill.

124 leiligheter, nybygg, detalj prosjektering komplett nytt byggefelt på 100 mål, inkl.leiligheter - Dal Råholt

Helt nytt byggefelt på ca. 100 mål tomt. Opparbeiding av ny infrastruktur / VA anlegg.
Fordelt på 21 bygg i 2 etg. Bygget i treverk.(elementer). Oppgradere eksisterende prosjekt til TEK10 fra TEK 97. Stor vekt på energiberegning, hvordan rimeligst ivareta 40% kravet til fornybar energi.
Andre bistår i prosjektet: Brannkonsept, lydkonsept, ARK tegningsunderlag, ansvarlig søker, arkitekt, RIB, RIE, brannalarm, bygningsfysiker/energiber.,RIBr, RIAku, KU-HMS, uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet.

Entrepriseform: Generalentreprise med koordinering av alle fag.
Byggekostnad.: ca. 250 mill.

Adresse: Tussefaret 17, 1890 Rakkestad

Epost: fhaugrim@gmail.com

Tlf: 911 23 617

Frank Haugrim © 2021